Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Pracovné príležitosti v CPPPaP Myjava

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - pedagogický asistent

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach:

Zamestnávateľ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Moravská 1, Myjava prijme do pracovného pomeru na voľné pracovné miesta, v kategórií: pedagogický asistent - 8 pracovných miest, rozsah úväzku: 100%

Osobnostné predpoklady a zručnosti - Vzdelanie: spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov. Vyhlášky 1/2020 Z.z MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 6 pedagogický asistent.

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, zodpovednosť.

Základná zložka mzdy (v hrubom): v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ďalšie požiadavky - Náplň práce: bezprostredne spolupracovať s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, podľa požiadaviek pedagóga, vychovávateľa v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí, žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, ­ kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, ­podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z..

Pracovný pomer: termín nástupu od 1. januára 2023, pracovný pomer na dobu určitú: do 31.augusta 2023

Žiadosti a požadované doklady je potrebné zaslať na e-mail: poradnamyjava@gmail.com alebo na adresu: CPPPaP Moravská 1, 907 01 Myjava, požadované doklady doručiť do 07.12.2022.

Kontakt na zodpovednú osobu: PaedDr. Lucia Czere Eckertová, riaditeľka CPPPaP,+421 621 31 16

Myjave 29.11.2022

PaedDr.Lucia Czere Eckertová


riaditeľka CPPPaP