Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Vyšetrenie školskej zrelosti

Máte doma predškoláka a nie ste si úplne istí, či je dostatočne pripravený na vstup do prvého ročníka?

Ponúkame Vám možnosť bezplatného posúdenia školskej zrelosti v našom centre. Psychológovia pri osobnom stretnutí hravou testovou formou zistia, či dieťa má dostatočne rozvinuté predpoklady na bezproblémové zvládnutie nárokov, ktoré vstup do školy so sebou prináša.

Vstup do školy je pre dieťa novou vývinovou úlohou. Život dieťaťa sa radikálne zmení od obdobia bezstarostných hier k prvým vážnym povinnostiam. Preto je veľmi dôležité tento krok správne načasovať a mať na zreteli, že predčasný vstup do školy môže nepriaznivo ovplyvniť celú školskú dochádzku dieťaťa.  U nás  je stanovená veková hranica pre vstup dieťaťa do školy po dovŕšení 6 rokov, a to do 1. septembra príslušného roka. Každé dieťa, ktoré spĺňa túto podmienku musí byť v danom roku zapísané do školy. V prípade odkladu školskej dochádzky musí oň požiadať rodič (aj z podnetu psychológa, lekára, pedagóga MŠ). Môže tak urobiť pri zápise dieťaťa do školy, taktiež počas jarných mesiacov (čo je optimálne), maximálne však do augusta daného roku. Pri žiadosti o predčasné zaškolenie (ak je dieťa narodené po 1. septembri a do konca kalendárneho roku) je povinné psychologické vyšetrenie dieťaťa z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

zrelost 2.jpg

PSYCHICKÁ ZRELOSŤ 

Z hľadiska psychickej zrelosti dieťaťa je významná podnetnosť jeho výchovného prostredia, pričom je veľmi dôležité odhadnúť jej mieru. Nie je vhodná nedostatočná, ale ani príliš vysoká miera podnetnosti (tzv. prestimulovanosť dieťaťa). Dieťa by malo mať v tomto období k dispozícii nielen hračky, ale aj kresliace potreby, plastelínu, skladačky, knižky atď. Dieťa potrebuje cítiť bezpečie v rodine. Všíma si mužské a ženské roly, začína sa učiť prosociálnemu správaniu. 

Z hľadiska psychickej zrelosti ide o zrelosť v týchto oblastiach: 

Vnímanie:  dieťa je schopné z vnímaného celku vyčleniť časti a opäť z nich zložiť celok • pozná farby a vie ich pomenovať • pozná tvary a vie ich pomenovať • pokiaľ ide o sluchové a zrakové vnímanie je jeho zrelosť predpokladom úspešnej výučby čítania a písania, v zrakovom vnímaní vie rozlíšiť rovnaké a podobné tvary • úroveň sluchovej analýzy slov – dieťa vie rozoznávať prvú a poslednú hlásku v slove, vie menovať slová, ktoré sa začínajú na rovnakú hlásku 

Grafomotorika : kresba už vernejšie odráža skutočnosť • dieťa je schopné obkresliť jednoduchú predlohu • vie nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi • úchop ceruzky je správny • pri kreslení preferuje jednu ruku • vie kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené • vie vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

Rozumové  poznávanie : deti sa začínajú opierať o analytické myslenie • lepšie postihujú podobnosti a rozdiely • začínajú chápať vzťahy a súvislosti, príčinu a dôsledok • vedia svoje meno a priezvisko, adresu • ovládajú detské riekanky a piesne • úroveň matematických predstáv (rozoznávanie množstva, veľkosti, poradia, spočítavanie predmetov do "päť") • vedia sa orientovať v priestore, vedia kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo" 

Vývin  reči : školsky zrelé dieťa vie vo vetách a v jednoduchých súvetiach bez agramatizmov vypovedať svoje zážitky • vie správne vyslovovať všetky hlásky (artikulačná neobratnosť by mala byť korigovaná ešte pred vstupom do školy logopédom) • vie vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach • vie vyrozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu • vie sa naučiť naspamäť detskú pesničku alebo básničku

Pracovná vyspelosť : dieťa vie odlíšiť hru od povinnosti • zadanú úlohu sa snaží splniť a dokončiť, nezačína neustále niečo nové, neodbieha • má primerané psychomotorické tempo • vie sa samostatne obliecť a obuť • vie si pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky • vie sa samostatne najesť a obslúžiť na WC

Pozornosť : dieťa sa dokáže sústrediť na činnosť 15-20 minút 

EMOCIONÁLNA A SOCIÁLNA ZRELOSŤ 

Dieťa sa dokáže odlúčiť od matky, podriadiť sa autorite.  Na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká).  Väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivé a plačlivé. Nie je agresívne, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti 

KEDY JE DIEŤA PRE ŠKOLU NEZRELÉ? 

Medzi jednotlivými stránkami školskej zrelosti sa často vyskytujú aj veľké rozpory a protiklady. Môže ísť o disproporcie medzi telesnou a psychickou stránkou, ale aj disproporcie v samotnej telesnej, psychickej alebo sociálnej oblasti. Preto je dôležité posudzovať školskú zrelosť dieťaťa komplexne. 

zrelost 3.jpg

Všeobecné príčiny školskej nezrelosti môžeme rozdeliť do týchto kategórii:

 • nedostatky v somatickom vývine a v zdravotnom stave

 • nerovnomerný vývin, oslabenie dielčích schopností a funkcií

 • nezrelosť v citovej a sociálnej oblasti

 • nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení na dieťa 

Konkrétne sa za nezrelé považuje dieťa, ktoré:

 - je veľmi živé, hravé a nevydrží dlhšie pri jednej činnosti, 

- nerado kreslí, nedrží dobre ceruzku, alebo ju strieda z pravej do ľavej ruky, 

- má ťažkosti s výslovnosťou, má málo vyvinutú reč, 

- je nadmerne bojazlivé, odmieta kontakt s druhými a v cudzom prostredí plače,

 - väčší predpoklad nezrelosti dieťaťa je tiež vtedy, ak nechodilo do materskej školy; je pravdepodobnejšie, že si bude ťažko zvykať na kolektív, prispôsobovať sa pravidlám. 

ODKLAD ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

               Ak teda dieťa nespĺňa základné kritériá školskej zrelosti, treba požiadať o odklad školskej dochádzky – môže ho navrhnúť rodič, ale aj pedagóg, psychológ alebo detský lekár. O odklad požiada písomne rodič dieťaťa. Súčasťou tejto žiadosti je záver odborného psychologického vyšetrenia z nášho zariadenia, ktoré po vyšetrení posielame na danú MŠ aj   vybranú ZŠ. Rozhodnutie o odklade vydáva riaditeľstvo školy, na ktorú bolo dieťa zapísané. V prípade odkladu školskej dochádzky je pre dieťa potrebné, aby navštevovalo materskú školu, ktorá mu dokáže poskytnúť systematickú a odbornú starostlivosť. Počas roka sa zvyčajne podarí vyrovnať zistené nerovnomernosti vo vývine dieťaťa. 

              Ak máte pochybnosti, či vaše dieťa zvládne požiadavky školy, bolo by vhodné poradiť sa s odborníkmi – psychológmi, kontaktujte naše Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  Naši psychológovia zvážia školskú zrelosť dieťaťa komplexne a po realizácii psychologického vyšetrenia Vám dajú odporúčanie, či je dieťa vhodné zaškoliť alebo mu dať odklad školskej dochádzky. Rozhodnutie, či dieťa nastúpi do školy alebo nie, zostáva na rodičovi a je len na ňom, či odporúčania psychológa príjme alebo nie. Majte však na pamäti, že pokiaľ dáte do školy nezrelé dieťa, s najväčšou pravdepodobnosťou bude zažívať v prvom ročníku sklamanie a neúspech, ktoré sa zvyknú prenášať aj do vyšších ročníkov. 

Objednať svoje dieťa na vyšetrenie školskej zrelosti môžete telefonicky, osobne, prípapne prostredníctvom objednávkového formulára na našom webe.
Späť