Centrum poradenstva a prevencie Myjava

O nás

Budova CPPPaP MyjavaV CPP Myjava poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eleminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytujeme poradenské služby. CPP v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytujeme preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno – patologických javov v populácií detí vo svojej územnej pôsobnosti.

Na zabezpečenie svojich úloh využívame najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

 Vyhláška MŠ SR č. 24/2022 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

Táto vyhláška upravuje spôsob organizácie zariadení poradenstva a prevencie, personálneho a  materiálno – technického zabezpečenia a vytvárania ďalších pracovísk.

 1. poradenské zariadenie zriadené orgánom štátnej správy v školstve sa organizuje tak, aby sa v územnej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy v školstve , ktorý je zriaďovateľom poradenského zariadenia, poskytovali činnosti
 • deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie s adresou bydliska v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve,
 • deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakom do ukončenia prípravy na povolanie v školách, ktoré sa nachádzajú v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve,
 • zákonným zástupcom detí a žiakov podľa písmen a/, b/,
 • pedagogickým zamestnancom škôl v územnej pôsobnosti príslušného orgánu štátnej správy v školstve.

Zriaďovateľom CPP na Myjave je Regionálny úrad školskej správy Trenčín. CPP Myjava je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

Organizačné členenie CPP na úseky:

 • úsek správy CPP
 • úsek poradenstva osobnostného, vzdelávacieho vývinu a psychoterapie
 • úsek špeciálno – pedagogického poradenstva
 • úsek metodiky výchovného poradenstva a poradenstva v kariérovom vývine
 • úsek poradenstva sociálneho vývinu a prevencie

Úsek správy CPP

 • zabezpečuje chod centra po sociálno – administratívnej stránke
 • zabezpečuje ekonomické aktivity centra.

Hlavné úlohy:

- evidencia klientov, spravovanie databázy klientov
- sociálna diagnostika /snímanie anamnéz/ 
- zabezpečenie kontaktu odborných zamestnancov s klientmi 
- registrácia osobných záznamov vyšetrených klientov 
- vedenie peňažného denníka 
- kompletizácia, evidencia, odosielanie, prijímanie pošty 
- inventarizácia 
- mzdy, účtovníctvo

Úsek poradenstva osobnostného, vzdelávacieho vývinu a psychoterapie 
- poskytuje spektrum odborných služieb v oblasti psychologického poradenstva, diagnostiky a terapie.

Hlavné úlohy:

- diagnostika pripravenosti detí predškolského veku na povinnú školskú dochádzku, prevencia zaškolenia nezrelých detí 
- diagnostika porúch učenia a správania, poradenské a terapeutické korigovanie rizikových prejavov správania, návrhy na integrované vzdelávanie 
- metodická pomoc pri individuálnej integrácii žiakov so ŠVVP formou konzultácií a spolupráce pri zostavovaní IVVP 
- vypracovanie písomných správ z psychologických vyšetrení a terapeutických sedení 
- poskytovanie konzultácií žiakom, študentom, rodičom, pedagógom, lekárom, pracovníkom odboru sociálnych vecí 
- filiálna terapia pre rodičov a ich deti 
- psychologické poradenstvo a terapia pri problémoch v osobnostnom vývine 
- vypracovanie metodických listov s psychologickou problematikou, manuálov pre rodičov
- príprava a realizácia odborných seminárov pre pedagógov, rodičov 
- vedenie odbornej praxe študentov psychológie

Úsek špeciálno – pedagogického poradenstva 
- poskytuje spektrum odborných služieb v oblasti špeciálno – pedagogického poradenstva, diagnostiky a reedukácie.

Hlavné úlohy:

- depistáž žiakov s vývinovými poruchami učenia, diagnostika vývinových porúch učenia 
- reedukačná terapeutická činnosť u klientov so ŠVVP, vypracovanie individuálneho reedukačného plánu 
- vypracovanie správ zo špeciálno – pedagogických vyšetrení a reedukácie 
- metodická pomoc pri individuálnej integrácii žiakov so ŠVVP formou konzultácií a spolupráce pri zostavovaní IVVP 
- poskytovanie konzultácií žiakom, študentom, rodičom, pedagógom, lekárom, pracovníkom odboru sociálnych vecí 
- vypracovanie metodických listov, príprava a realizácia odborných seminárov 
- vedenie odbornej praxe študentov špeciálnej pedagogiky

Úsek metodiky výchovného poradenstva a poradenstva v kariérovom vývine 
- poskytuje spektrum odborných služieb v oblasti metodiky výchovného poradenstva na školách, kariérové poradenstvo sa zameriava na predprofesijný vývin žiakov.

Hlavné úlohy: 
- metodické vedenie a spolupráca s výchovnými poradcami ZŠ a SŠ, organizačné a obsahové zabezpečenie porád výchovných poradcov ZŠ a SŠ 
- konzultácie s pedagógmi, žiakmi, rodičmi v oblasti výchovného poradenstva, profesijnej orientácie 
- kariérne poradenstvo – individuálne a skupinové pre žiakov ZŠ a študentov SŠ, poradenstvo pri výbere strednej školy a možnosti štúdia na vysokých školách 
- sprostredkovanie informácií o možnostiach, podmienkach a o požiadavkách na štúdium na stredných a vysokých školách, trhu práce 
- príprava a realizácia odborných seminárov pre VP, pedagógov, študentov, rodičov

Úsek poradenstva sociálneho vývinu a prevencie 
- poskytuje spektrum odborných činností v oblasti prevencie sociálno – patologických javov.

Hlavné úlohy:

- riešenie adaptačných a socializačných problémov a vzťahov, ťažkostí v komunikácii a sebaregulácii, práca s triedami a skupinami
- skupinové aktivity zamerané na formovanie postojov k drogám a zdravému spôsobu života 
- prevencia šikanovania, rizikového správania a porúch správania, prevencia záškoláctva, prevencia látkových a nelátkových závislostí, násilných prejavov, suicidálneho správania, prevencia obchodovania s ľuďmi
- realizácia preventívnych programov primárnej a sekundárnej prevencie na ZŠ a SŠ 
- realizácia preventívnych programov v spolupráci s mestskou políciou pre deti MŠ 
- metodické vedenie koordinátorov prevencie na ZŠ a SŠ, organizovanie stretnutí koordinátorov
- tvorba metodických materiálov pre vzdelávanie koordinátorov prevencie, cyklické vzdelávanie koordinátorov 
- odborná príprava rovesníckych /peer/ dobrovoľníkov z radov študentov SŠ zameraná na realizáciu a vedenie preventívnych programov na ZŠ a SŠ za prítomnosti školiteľa 
- spolupráca s miestnou samosprávou a inštitúciami tretieho sektoru v regióne /napr. Deň narcisov/