Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Aspergerov syndróm

Máte dieťa, ktimages.jpgoré sa v medziľudských vzťahoch správa netradične? Rovesníci ho príliš nezaujímajú, je náročné na výchovné zvládanie, ťažko znáša zmeny? Má špecifické záujmy, vo všetkom potrebuje systém, uľpieva na zaužívaných stereotypoch, citlivo reaguje na zmeny a na silné podnety? Zdá sa vám, že je nadpriemerne inteligentné a zároveň by ste ho vy, či okolie charakterizovali ako „zvláštne“, resp. „čudácke“? Pôsobí vám zmätok, že vnímate časť jeho reakcií ako autistických, no v ďalších oblastiach funguje absolútne primerane? Môže sa jednať o Aspergerov syndróm. 

Aspergerov syndróm (ďalej AS) bol zavedený v roku 1994 ako samostatná kategória v rámci autistického spektra. Spoločnou črtou ľudí s AS a ostatného autistického spektra je absencia intuície v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie, stereotypné záujmy a zmyslová hypersenzitivita. Na rozdiel od klasického autizmu však deti s AS disponujú výlučne priemerným až nadpriemerným intelektom a ich kognitívne schopnosti im umožňujú prostredníctvom učenia primerane sa zaradiť do života. Priemerne sú diagnostikované vo veku okolo 11 rokov.

Typické prejavy sú postrehnuteľné vo viacerých oblastiach. Očný kontakt môže byť slabší, deti s AS potom pôsobia buď placho, alebo naopak drzo, ak sa nepozerajú na autoritu, ktorá s nimi hovorí. U iných detí s AS môže byť očný kontakt až neprirodzene intenzívny. Oba extrémne prejavy súvisia s chýbaním intuície pre vhodnú mieru očného kontaktu.

Podobne má svoje črty fyzický kontakt. Deťom s AS buď vadí akýkoľvek kontakt s druhými a vyhýbajú sa mu, alebo naopak, pokojne sa oprú či zvalia na pani učiteľku aj vo veku, kedy to už spolužiaci dávno nerobia. Ich správanie sa môže javiť až ako bizarné. Príčinou je opäť absencia odhadu pre vhodnú mieru fyzického kontaktu, resp. prirodzenej vzdialenosti od druhého.

Deti s AS nemávajú oneskorený rečový vývin, reč sa vyvíja spontánne, porozumenie reči je tiež veku primerané. Niektoré deti majú svojský tón reči (formálny, monotónny, akoby prednášali), niekedy hovoria neprirodzene nahlas (nevedia šepkať, keď je to vhodné), niekedy používajú zvláštne frázy (ako z knihy), resp. zvyknú reprodukovať frázy odpočúvané z rozhovorov iných.  S čím však majú deti, dospievajúci aj mnohí dospelí s AS hlboký problém, je využitie reči v konverzácii, predovšetkým v bežných rozhovoroch. Nie sú totiž schopní zachytiť a porozumieť jemným náznakom v komunikácii, ľudovo povedané, nevedia „čítať medzi riadkami“, preto často aj kognitívne nadpriemerní ľudia s AS pôsobia ako nechápaví. 

Zásadné ťažkosti v sociálnej interakcii bývajú zväčša spozorované až nástupom do školy, pri niektorých osobnostných extrovertných typoch už v predškolskom veku. Deti a dospievajúci s AS majú veľké problémy vytvárať a udržiavať si kamarátske vzťahy. Tie deti, ktoré ťažko znášajú svoju izoláciu a veľmi túžia po vzťahoch, bývajú nezriedka aj pre svoju naivitu navedené na konanie nevhodných činov, pričom sa následne nevedia obhájiť.

Aspergerov syndróm výstižne charakterizuje pojem sociálna slepota. Deti sa neorientujú v neverbálnej komunikácii, je pre nich zložité, niekedy až na hranici možného, správne porozumieť obrazným pomenovaniam. Majú napr. tendenciu k doslovným interpretáciám metafor, veľké ťažkosti s identifikáciou irónie a sarkazmu, ako aj s ich porozumením. Nedokážu myslieť abstraktne, chýba im predstavivosť v zmysle schopnosti nájsť alebo vidieť náhradné riešenia situácie a predpovedať časovú postupnosť rozličných situácií. To často vedie k úzkostlivým stavom. Problémy sa prejavujú aj pri robení si plánov do budúcnosti, ťažkostiach s organizovaním si svojho života, aj príprava na obyčajný výlet vie byť pre „aspíka“ nesmierne náročná.

Ďalej a v neposlednom rade je pre nich charakteristický silný, až obsesívny záujem o jednu či viacero oblastí, ktorú si zvyknú naštudovať do neskutočných detailov, u detí veku neprimeraných. Záujem o jednu oblasť môže trvať týždne, mesiace, ale i roky. Veľký význam pre ne majú stereotypy, istá pravidelnosť a nemennosť, čo sa týka prostredia aj sociálnych situácií, čo im dáva pocit istoty. Časté zmeny, naopak, vedú k pocitu neistoty, umocňujú ich stres.

Nakoľko deti, dospievajúci i dospelí ľudia s AS sa stretávajú  denne s neporozumením, je pre nich život vo väčšinovej spoločnosti nesmierne zaťažujúci. Zamieňanie tejto mimoriadnej zraniteľnosti ľudí s AS s rozmaznanosťou a nevychovanosťou prispieva k prehlbovaniu nepochopenia detí s AS a ich najbližších. 

Je dôležité dodať, že diagnózu môže určiť jedine odborník. Hoci dieťa môže mať viaceré prejavy autistického správania, diagnóza sa napokon nemusí potvrdiť.

Ak je vaše dieťa príliš malé a diagnóza je neistá, ale prejavy autistického správania sú prítomné, pomôže vám, ak si naštudujete odporúčania na výchovu takéhoto dieťaťa. Špecifikom pri výchovnom prístupe jepredvídateľnosťodstránenie rušivých vplyvov, na ktoré je dieťa precitlivené , zabezpečenie dostatočného času a priestoru, aby si mohlo dieťa osamote odpočinúťTreba sa zorientovať v primeranej miere svojich očakávaní a hovoriť jazykom, ktorému dieťa najlepšie rozumie. Do istej miery je potrebné naučiť ho zvládať aj frustrácie a prispôsobovať sa svojmu okoliu, pretože inak by nemohlo v našej spoločnosti adekvátne fungovať.   

Nezostávajte s problémami sami. Dieťa s Aspergerovým syndrómom je dieťa so špeciálnymi potrebami a rodič nevyhnutne potrebuje pomoc zvonku. Ak sa aj na prvý raz nestretnete s pochopením, skúste hľadať ďalej. Pomôcť môžu centrá pedagogicko-psychologického alebo špeciálno-pedagogického poradenstva, školský psychológ alebo školský špeciálny pedagóg, tí vás podľa potreby nasmerujú k ďalším odborníkom, resp. do centier pre deti s poruchami autistického spektra, kde bude o vás náležite postarané.  Možno, že vaše dieťa bude potrebovať v materskej alebo základnej škole asistenta pedagóga, pre dieťa s AS existujú vo vzdelávacom systéme rôzne úľavy, v množstve škôl sú už dnes informovaní, schopní a ochotní vyjsť vám v ústrety a individuálne sa vášmu dieťaťu venovať.

Mgr. Jana Jarabicová, psychológ CPPPaP Myjava


Zdroj: www.asperger.sk