Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Čo znamená školská zrelosť?

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ A PRIPRAVENOSŤ DIEŤATA NA ŠKOLU

„Na dobrém počátku všechno záleží.“

 (J. A. Komenský)

Obdobie nástupu do základnej školy patrí medzi najvýznamnejšie medzníky v živote dieťaťa. Dieťa v tejto etape opúšťa svet hier a musí sa prispôsobiť novým povinnostiam a pravidlám. Zápis do základnej školy je spojený s vekom 6 rokov.  Hranica šiestich rokov je podstatná, avšak len orientačná. Veľmi dôležité sú ďalšie charakteristiky, ktoré podmieňujú úspešný štart malého školáčika. V tejto súvislosti hovoríme o pripravenosti na školu alebo školskej zrelosti dieťaťa

Školská zrelosť znamená dosiahnutie takého stupňa vývinu (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktorý umožňuje dieťaťu úspešne si osvojovať školské vedomosti a zručnosti. Znamená takú zrelosť centrálnej nervovej sústavy, ktorá predstavuje odolnosť voči záťaži, schopnosť sústrediť sa a emocionálnu stabilitu. Zrelosť CNS je predpokladom úspešnej adaptácie na školský režim. 

Aké je naše dieťa, ktoré sa chystá byť školákom ? Ako sa bude vedieť sústrediť, ako sa nude učiť písať, čítať, počítať, vydrží celé vyučovanie počúvať ? Rozdiel medzi dobrou a nedostatočnou pripravenosťou, či zrelosťou na prácu v škole možno naznačiť na nasledujúcich príkladoch:

Dobrá pripravenosť

Slabá pripravenosť

Dieťa správne vyslovuje všetky hlásky. Vyjadruje sa vo vetách. Dokáže prerozprávať obsah rozprávky, zážitku.

Nesprávna výslovnosť hlások, pretrvávajúce logopedické problémy. Dieťa sa dorozumieva len slovami alebo jednoduchými vetami. Nedokáže reprodukovať obsah rozprávky ani na základe pomocných otázok.

Dieťa sa dobre vyzná v najbližšom okolí svojho bydliska. Pozná svoje meno, adresu, vek.

Dieťa sa nevyzná v okolí svojho bydliska. Nepozná svoje priezvisko, adresu, vek.

Dieťa má dostatočnú koncentráciu pozornosti,  pri riadenej činnosti vydrží. Pamätá si inštrukcie. 

Dieťa má tendenciu činnosti neustále striedať, pri žiadnej nevydrží dlhšie. Je veľmi hravé, nesústredené.

Schopnosť ovládať svoje city Dokáže potlačiť impulzívne reakcie. Je odolné voči záťaži vyplývajúcej zo školskej záťaže – schopnosť vyrovnať sa s pocitmi strachu, trémy, prípadného neúspechu. 

Ústup od impulzívnych reakcií. Precitlivenosť, plačlivosť, nesamostatnosť, vzdorovitosť, agresivita patria medzi znaky nespôsobilosti pre školu.

Príkazom a pokynom dospelých sa podriaďuje. Uvedomuje si, čo smie a nesmie.

Príkazom dospelých sa často nepodriaďuje, nedbá na pokyny. Snaží si presadzovať len svoje aktuálne potreby.

Dokáže vydržať dlhšiu dobu bez rodičov, je schopné sa začleniť do kolektívu, prítomná je schopnosť prevziať rolu žiaka. 

Nedokáže sa odlúčiť od rodičov. V menej známo prostredí má problém prispôsobiť sa. S inými deťmi sa nerado hráva. Dieťa je nesamostatné a nemá osvojené zodpovedajúce sociálne návyky (pozdrav, poďakovanie).

Disponuje všeobecnými vedomosťami – pozná farby, geometrické tvary, zvieratká...Vie vymenovať číselný rad do 10. Spoľahlivo určuje vzťahy menej-viac, rovnako.

Nerozoznáva farby, geometrické tvary. Nedokáže vymenovať číselný rad, neodhaduj vzťahy v malých množstvách.

Správne drží ceruzku Venuje sa kresebným činnostiam. Kreslí iba jednou rukou. Kresba postavy má všetky podstatné znaky. Vie obkresliť jednoduchú predlohu. 

Ceruzku drží nesprávne, kreslí neobratne. Pri kreslení a manipulácii s predmetmi strieda obe ruky. Odmieta činnosti spojené s kreslením, vyfarbovaním. Často nedokáže povedať, čo kresba predstavuje. 

Dieťa pozná prvé, posledné písmeno v slove, rozloží slovo na slabiky prípadne na hlásky. 

Nevie určiť prvú a poslednú hlásku v slovách. Problém mu robí rozčleniť slová na slabiky. 

Samostatnosť v sebaobslužných činnostiach. 

Dieťa sa nevie bez asistencie rodičov samé obliecť, prezuť, zaviazať šnúrky, narábať s príborom. 

Vážení rodičia, ak máte nejaké nejasnosti ohľadom pripravenosti Vášho dieťaťa pre prácu v škole alebo Vás jednoducho zaujíma ako na tom Váš budúci školáčik je, môžete si dohodnúť stretnutie s jednou z našich psychologičiek v našom Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

V rámci komplexného odborného vyšetrenia psychológ zistí a pomôže rodičom orientovať sa, v ktorých oblastiach je potrebné dieťaťu venovať zvýšenú pozornosť a ako ho treba pripravovať a stimulovať v konkrétnych zručnostiach a mentálnych schopnostiach. Prihlásiť dieťa na vyšetrenie môže každý rodič i bez odporúčania lekára alebo MŠ osobne alebo telefonicky na doleuvedenej adrese. Naše služby sú bezplatné. Prajeme Vám, aby ste s Vaším dieťaťom zažili veľa krásnych chvíľ , nezabúdajte však, že čas plynie rýchlo a dieťa treba postupne pripravovať zmenu akou nástup do školy nepochybne je. 

Mgr. Katarína Hučková, psychológ CPPPaP Myjava