Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Kariérové poradenstvo

student.jpg

Kariérové poradenstvo v školstve sa dá chápať ako pomoc a podpora žiakov pri zvládaní rozhodovacích stratégií ohľadom študijného alebo profesijného smerovania. 

Tradične sa poníma ako komplexná odborná pomoc človeku pri riešení jeho rozmanitých vývinových úloh, situácií a pri realizácii potrieb vo sfére práce, povolania, zamestnania, vrátane vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie. V  kariérovom poradenstve je najčastejšie zdôrazňovaný interdisciplinárny prístup.

Kariérové poradenstvo pre žiakov je u nás v rezorte školstva už tradične súčasťou výchovného poradenstva. Poslanie výchovného poradenstva je širšie –zabezpečuje poradenskú pomoc aj v osobnostnom a vzdelanostnom vývine. Absolvovanie kariérového poradenstva v CPPPaP je vhodným doplnkom pre zefektívnenie výberu toho správneho štúdia či povolania.

V našom zariadení vieme poskytnúť kariérnu diagnostiku skupinovou aj individuálnou formou, pričom preferujeme kombináciu viacerých metód (motivačné dotazníky, testy inteligencie, pozorovanie, rozhovor, spätná väzba, psychologické poradenstvo, konzultácia s rodičmi a pod.).

V čom môže vám pomôcť: 

 • Rozpoznať svoj talent, silné stránky, schopnosti a zručnosti
 • Lepšie sa zorientovať vo vlastných cieľoch, ašpiráciách, vnútorných potrebách,  osobnostných charakteristikách a ich vplyve na správanie a konanie
 • Pozrieť sa na svoje možnosti z viacerých perspektív
 • Zvýšiť vnútornú motiváciu, týkajúcu sa práce na sebe
 • Získať informácie o rôznych školách a odboroch, ktoré vás dovedú k vytúženému povolaniu

Kedy je vhodné ho zvážiť:

 • Ak tápete, nemáte ani minimálnu predstavu o svojom ďalšom smerovaní, prípadne si nie ste istí
 • Ak riešite dilemu medzi viacerými možnosťami, zdá sa vám, že rozhodovanie je príliš ťažké, cítite tlak, obavy a nadmerný pocit zodpovednosti, ktorý vás môže zväzovať
 • Ak nenachádzate zhodu vo vašich plánoch a predstavách rodičov alebo blízkeho okolia, čo spôsobuje neželané konflikty
 • Ak si chcete potvrdiť správnosť svojho rozhodnutia

V prípade, že ste sa našli v ktoromkoľvek z predchádzajúcich riadkov a rozhodnete sa nás kontaktovať, radi vám vyjdeme v ústrety a spoločne sa pokúsime nájsť cestu, ktorá povedie k odpovedi na otázku: „Ktorá je pre mňa tá správna voľba?“

Na záver ešte zopár tipov, ktoré odporúčame zaradiť do vašich úvah o výbere vhodnej školy:

 • Voľba jednoduchšej cesty môže predstavovať riziko nízkej životnej spokojnosti v budúcnosti
 • Neuspokojte sa s prvou zdanlivo vyhovujúcou možnosťou, ktorá sa vám ponúka, zvažujte alternatívy, porovnávajte kvalitu jednotlivých škôl a odborov
 • Overujte si informácie, ktoré sa k vám dostávajú od okolia, známych, pýtajte si viac názorov. Pre vytvorenie čo najobjektívnejších dojmov je dôležitá aj rozmanitosť zdrojov a ich spoľahlivosť