Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Ponuvý list pre Materské školy 2019/2020


PONUKOVÝ LIST SKUPINOVÝCH AKTIVÍT 

CPPPaP MYJAVA

pre školský rok 2021/2022MATERSKÉ ŠKOLYI. Preventívny program „Aby sme si rozumeli“ – príbeh o kráľovstve

Zážitkový program pre predškolákov v materských školách, zameraný na skvalitnenie interakcie dieťa - dieťa, učiteľ - dieťa.

Obsahovo tento program využíva tému kráľovstva, ktorú deti spolu s odbornými zamestnancami a učiteľkou spoločne vytvárajú a zažívajú. Učiteľky sa svojou spoluúčasťou na programe majú možnosť učiť inému štýlu komunikácie s deťmi i práci s triednymi pravidlami. Tie si deti tvoria počas kráľovskej rady, kde sa stávajú kráľovými radcami (ak potrebuje kráľ poradiť, čo s hlukom v triede, čo s neuloženými hračkami a podobne). Deti sa učia aj empatii, vzájomnej akceptácii (v kráľovstve sa stretávajú s polaritnými dvojicami ako princ Rýchly šíp a pomalá princezná, či smelý princ a bojazlivá princezná), rozvíja sa ich samostatnosť a zodpovednosť za svoje činy, čo prispieva k predchádzaniu agresívneho správania v kolektíve detí.

Obsah:

  1. Atmosféra (klíma) triedy
  2. Stanovenie hraníc a pravidiel vo vzťahu
  3. Zodpovednosť za svoje činy
  4. Emócie – šťastie a smútok
  5. Emócie – hnev a strach 
  6. Empatia, opakovanie emócií
  7. Akceptácia, porozumenie, dôvera 

Cieľová skupina: predškoláci

Časová dotácia7 stretnutí, 7 x 45 minút, ideálne 1x týždenne

Termín realizácie: september 2021 – jún 2022 (priebežne podľa záujmu jednotlivých MŠ)

Realizátorka: Mgr. Monika Suchovská – sociálna pedagogička

II. Rozvoj grafomotoriky, rozvoj matematických zručností formou 

     Hejného metódy u detí po odklade školskej dochádzky

Obsah:

  • Rozvoj grafomotoriky
  • Rozvoj matematických zručností

Cieľová skupina: predškoláci po odklade školskej dochádzky

Časová dotácia10 stretnutí

Termín realizácieseptember 2021 – jún 2022 (priebežne podľa záujmu jednotlivých MŠ)

Realizátorky: PhDr. Gabriela Bukovčanová – špeciálna pedagogička, Mgr. Katarína Hučková - psychologička