Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Ponuka pre Stredné školy


PONUKOVÝ LIST SKUPINOVÝCH AKTIVÍT 

CPPPaP MYJAVA

pre školský rok 2021/2022


STREDNÉ ŠKOLYI. ročník: Klíma v triede

Obsah:

 • Komunikácia
 • Empatia
 • Rozvoj vzájomných vzťahov
 • Tímová spolupráca

Forma: Interaktívna beseda spojená s oboznámením o činnosti CPPPaP

Cieľová skupina: študenti 1. ročníka SŠ

Časová dotácia: 2 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: september 2021 – november 2022

Realizátorka: Mgr. Jana Jarabicová– psychologičkaII. ročník: V zdravom tele zdravý duch

Obsah:

 • Sebaponímanie, sebahodnotenie, sebaúcta
 • Reálne a ideálne ja
 • Zdravé stravovacie návyky
 • Rizikové správanie – diéty, invazívne zákroky, excesívne cvičenie, steroidy
 • Orientácia v problematike porúch príjmu potravy
 • Vplyv médií na body image
 • Podpora zdravého sebavedomia a zdravých stravovacích návykov

Forma: Interaktívna beseda, práca s príbehom

Cieľová skupina: študenti 2. ročníka SŠ

Časová dotácia: 3 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: november 2021 – február 2022

Realizátorka: Mgr. Katarína Hučková– psychologičkaII. ročník: Kritické myslenie

Obsah:

 • Čo je kritické myslenie a ako ho rozvíjať
 • Prečo je v dobe moderných sociálnych médií a ľahkého prístupu k informáciám tak potrebné
 • Ako nepodľahnúť vplyvu dezinformácií a ako ich rozoznať

Forma: Interaktívna beseda

Cieľová skupina: študenti 2. ročníka SŠ

Časová dotácia2 – 3 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: február 2022 – marec 2022

Realizátorka: Mgr. Jana Jarabicová– psychologičkaIII. ročník: Extrémizmus, rasizmus, xenofóbia, predsudky

Obsah:

 • Strach z neznámeho ako blokátor sebarozvoja
 • Pochopenie pojmov
 • Fungovania mechanizmov smerujúcich k extrémistickým postojom

FormaInteraktívna beseda s využitím reálnych príbehov a hier

Cieľová skupina: študenti 3. ročníka SŠ

Časová dotácia: 3 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: apríl 2022 – máj 2022

Realizátorka: Mgr. Jana Jarabicová– psychologičkaIII. ročník: Kariérne testovanie

Forma: otestovanie kognitívnych schopností + osobnostný dotazník + motivačný dotazník

Cieľová skupina: študenti 3. ročníka SŠ (maturitné odbory), príp. 4. ročník bilingválne štúdium (predposledný rok štúdia) 

Časová dotácia: 4 vyučovacie hodiny + individuálne konzultácie a interpretácie výsledkov

Termín realizácie: december 2021 – január 2022

Realizátorka: Mgr. Jana Jarabicová– psychologičkaIII. a IV. ročník: Sebarozvojová  skupina

Popis:

Ponuka skupinovej aktivity mimo školy, v priestoroch CPPPaP Myjava –zameranie na sebapoznávanie a osobný rast.

Obsah:

 • Porozumieť tomu ako súvisia minulé zážitky, súčasné vzťahy a prípadné problémy
 • Hľadať cesty ako si poradiť s prekážkami
 • Vytváranie realistického a sebarešpektujúceho postoja k sebe samému
 • Skúmanie a využívanie vlastných zdrojov

Maximálne 10 študentov/1 skupinu.

Cieľová skupina: študenti 3. a 4. ročníka SŠ 

Časová dotácia:12 stretnutí, 1 x týždenne v poobedných hodinách

Termín realizácie: priebežne podľa záujmu

Realizátorky: Mgr. Silvia Šabová– psychologička

                      Mgr. Monika Suchovská – sociálny pedagógPráca s triedou ako skupinou

 • Skupinová práca s triednym kolektívom pri problémových vzťahoch v rámci triedy alebo mimo nej

Obsah programu:

 • Zmapovanie aktuálnej atmosféry v skupine
 • Klíma triedy
 • Hľadanie a riešenie problémových oblastí a situácií
 • Zisťovanie zdrojov a silných stránok triedy

Cieľová skupina: skupiny - triedne kolektívy

Časová dotácia: dohodou podľa potreby skupiny

Termín realizácieseptember 2021 – jún 2022

Realizátorky: Mgr. Silvia Šabová– psychologička

                       Mgr. Monika Suchovská – sociálna pedagogička