Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Ponuka pre Stredné školy

Preventívne skupinové aktivity pre SŠ

  

Klíma v triede

 

 

Cieľ:  interaktívna beseda rozoberajúca témy: nenásilná komunikácia, aktívne počúvanie, empatia, rozvoj vzájomných vzťahov, tímová spolupráca spojená s oboznámením o činnosti Centra poradenstva a prevencie Myjava

 

Cieľová skupina:  žiaci  1. ročníka  SŠ

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:  90 minút (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

  

Kariérne testovanie

 

 

 

Cieľ: otestovanie kognitívnych schopností + osobnostný dotazník + motivačný dotazník

 

Cieľová skupina:  študenti 3. ročníka SŠ (maturitné odbory), príp. 4. ročník bilingválne štúdium (predposledný rok štúdia)

Rozsah:  4 vyučovacie hodiny + individuálne konzultácie a interpretácie výsledkov

Termín:   december 2023 – január 2024

 
 

Práca so stresom

 Cieľ:  oboznámiť žiakov s technikami pomáhajúcimi pri zvládaní stresu v záťažových situáciách (maturita), hľadanie a posilnenie vlastných zdrojov, podpora psychickej odolnosti

Cieľová skupina:  žiaci maturitných ročníkov SŠ

Forma:   interaktívna, zážitková

Rozsah:   2 stretnutia / 90 minút

Termín:   január- február 2024

 

Drogy a návykové látky 

 

 

Cieľ: oboznámenie sa s najčastejšie vyskytujúcimi návykovými látkami medzi mladými ľuďmi v dnešnej dobe, rovnako aj na nebezpečenstvo najnovších trendov návykových látok, ktoré sú v SR legálne dostupné, s cieľom  utvárania postojov mladých ľudí proti návykovým látkam. Program zahŕňa interaktívnu techniku „ účinok drog vlastnými očami“ pomocou 3D okuliarov znázorňujúcich vnímanie po požití rôznych druhov drog

Cieľová skupina:  triedne kolektívy stredných škôl   

Forma :  skupinová, zážitková, prednášková. 

Rozsah:   1 stretnutie / 3x 45minút

Termín:  september 2023- apríl 2024

   

Spolu proti šikanovaniu 

 

Cieľ: aktivity zamerané na predchádzanie najčastejšie sa vyskytujúcemu sociálno-patologickému javu v spoločnosti mladých ľudí – šikanovaniu. Je zostavený na podporu tolerancie, empatie, vnímavosti, ale aj na rozvíjanie vhodných copingových stratégií mladých ľudí

Cieľová skupina:  triedne kolektívy stredných škôl   

Forma :  skupinová, zážitková

Rozsah:   2   stretnutia / 45minút

Termín:  október 2023- apríl 2024

 

Tréning psychickej odolnosti – sebarozvojová skupina

 

Cieľ: skupinová aktivita zameraná na techniky zvládania stresu, hľadanie a využívanie vlastných zdrojov, osobnostný rozvoj a zvyšovanie psychickej odolnosti.

 

Forma:  zážitková, interaktívna

Rozsah:  8 stretnutí, raz týždenne (jedna skupina)

Termín:  október – november 2023

 

 Práca s triedou

 

Cieľ: skupinová práca s triednym kolektívom pri problémových vzťahoch v rámci triedy alebo mimo nej. Zmapovanie aktuálnej atmosféry v skupine, klíma triedy, hľadenie a riešenie problémových situácií a oblastí v rámci vzájomných vzťahov v skupine, zisťovanie zdrojov a silných stránok triedy

 

Cieľová skupina:  triedne kolektívy SŠ

Forma:    zážitková

Rozsah:   3 až 6 stretnutí/90 minút  (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

 

Prednášky,  besedy  pre žiakov  SŠ  – podľa požiadaviek školy

 

Cieľ:  poskytnúť žiakom informácie – majú teda informatívo - edukatívny  charakter a prevažne nemajú  žiaduci efekt na zmenu správania v triedach, v ktorých sú problémy vystupňované. Ich využívanie je vhodné v rámci primárnej prevencie. Prednášky a besedy realizujeme jednorazovo – interaktívnou, zážitkovou formou.

Témy je možné dohodnúť si podľa potrieb danej triedy, môžu sa týkať rôznych oblastí.  

Cieľová skupina:  žiaci SŠ

Forma:   kombinovaná (prednášková aj zážitková)

Rozsah:   90 minút (2 vyučovacie hodiny)

 

Iné aktivity – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.  

 Aktivity a programy budú realizované v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPP.