Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Ponuka pre Základné školy 2019


PONUKOVÝ LIST SKUPINOVÝCH AKTIVÍT 

CPPPaP MYJAVA

pre školský rok 2020/2021ZÁKLADNÉ ŠKOLY

I. STUPEŇ ZŠ

Emka ide do školy – zvládanie záťažových situácií – 1. ročník

Obsah:

 • Zmeny - prechod z materskej školy do 1. ročníka základnej školy
 • Emócie – šťastie, smútok, hnev a strach
 • Spôsoby zvládania záťaže
 • Hľadanie vlastných zdrojov

Cieľová skupina: žiaci 1. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 3 - 4vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: október 2021 – december 2021

Realizátorka: Mgr. Monika Suchovská – sociálna pedagogičkaRozvíjanie sociálnych kompetencií – 2. ročník

Obsah:

 • Význam pravidiel v skupine
 • Komunikácia
 • Emócie a ich zvládanie
 • Kamarátstvo 
 • Spolupráca
 • Konflikty a riešenie konfliktov
 • Záťaž – prevencia a zvládanie bežných aj krízových situácií

Cieľová skupina: žiaci 2. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 6 hodín, 3 x 2 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: január 2022 – marec 2022

Realizátorka: Mgr. Monika Suchovská – sociálna pedagogička

V online priestore – 3. ročník

Obsah programu:

 • Médiá, druhy médií a ich význam
 • História: od tlačených k elektronickým médiám
 • Televízia, internet
 • Filmový hrdina, vzor a idol
 • Realita vs. fikcia
 • Realita vs. virtuálny svet
 • Výhody a nevýhody internetu a médií
 • Komunikácia cez internet, sociálne siete
 • Kyberšikana

Cieľová skupina: žiaci 3. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 6 hodín, 3 x 2 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: apríl 2022 – jún 2022

Realizátorka: Mgr. Monika Suchovská – sociálna pedagogička

Spolu to zvládneme – 4. ročník

Obsah programu:

 • Zvýšenie psychickej odolnosti 
 • Práca s emóciami (uvedomenie a zvládnutie)
 • Rozvoj nenásilnej komunikácie
 • Podpora empatie a tolerancia k odlišnosti
 • Zvládanie záťažových situácií a zníženie rizikového správania

Cieľová skupina: žiaci 4. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 6 hodín, 3 x 2 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: marec 2022 – máj 2022

Realizátorka: Mgr. Monika Suchovská – sociálna pedagogička

PONUKOVÝ LIST SKUPINOVÝCH AKTIVÍT 

CPPPaP MYJAVA

pre školský rok 2021/2022

II. STUPEŇ ZŠ

  Správna trieda – 5. ročník

Obsah programu:

 • Každý sme iný
 • Komunikácia a pocity
 • Kamarátstvo, tímová spolupráca, empatia
 • Konflikty, riešenie konfliktov
 • Nebezpečenstvo šikany

Cieľová skupina: žiaci 5. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 3vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: september 2021 – október 2022

Realizátorka: Mgr. Monika Suchovská – sociálna pedagogičkaToleranciou proti násiliu a predsudkom – 6. ročník

Obsah programu:

 • Komunikácia: verbálna a neverbálna
 • Konflikt a riešenie konfliktov
 • Násilie v školskom prostredí – šikana
 • Násilie v domácom prostredí – syndróm CAN
 • Násilie na ulici – vandalizmus, terorizmus, kriminalita
 • Predsudky, druhy predsudkov
 • Rozvoj tolerancie, prijímanie inakosti
 • Odborná pomoc

Cieľová skupina: žiaci 6. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 6 hodín, 3 x 2 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácienovember 2021 – december 2022

Realizátorka: Mgr. Monika Suchovská – sociálna pedagogičkaZávislosti – 7. ročník

Obsah programu:

 • Závislosť a druhy závislosti, dôvody vzniku závislosti a dôsledky
 • Látkové závislosti – (nikotín, alkohol, marihuana...)
 • Nelátkové závislosti – závislosť na hrách, internete, nakupovaní, práci a vzťahoch
 • Druhy a možnosti odbornej pomoci a liečby

Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 6 hodín, 3 x 2 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: január 2022 – február 2022

Realizátorka: Mgr. Monika Suchovská – sociálna pedagogička Bezpečne na nete – 8. ročník

Obsah programu:

 • Výhody a nevýhody internetu
 • Dôveryhodnosť informácií získaných na internete
 • Komunikácia cez internet, sociálne siete
 • Ochrana osobných údajov
 • Kyberšikana
 • Iné riziká internetu

Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 6 hodín, 3 x 2 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: marec 2022 – apríl 2022

Realizátorka: Mgr. Monika Suchovská – sociálna pedagogičkaPriateľstvo alebo láska – 9. ročník

Obsah programu:

 • Definícia lásky, čo k láske patrí a čo nie
 • Láska a sex – patria spolu?
 • Sexualita – pravda a mýty, biologická a psychologická pripravenosť
 • Sexuálne zdravie a pohlavné choroby, informácie a prevencia
 • Antikoncepcia – informácie o rôznych formách
 • Počatie a gravidita + otázka umelého potratu
 • Sexuálne násilie, pornografia

Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ

Časová dotácia: 6 hodín, 3 x 2 vyučovacie hodiny, prípadne dohodou

Termín realizácie: máj 2022 – jún 2022

Realizátorka: Mgr. Monika Suchovská – sociálna pedagogičkaPráca s triedou ako skupinou

 • Skupinová práca s triednym kolektívom pri problémových vzťahoch v rámci triedy alebo mimo nej

Obsah programu:

 • Zmapovanie aktuálnej atmosféry v skupine
 • Klíma triedy
 • Hľadanie a riešenie problémových oblastí a situácií
 • Zisťovanie zdrojov a silných stránok triedy

Cieľová skupina: skupiny - triedne kolektívy

Časová dotácia: dohodou podľa potreby skupiny

Termín realizácieseptember 2021 – jún 2022

Realizátorky: Mgr. Silvia Šabová– psychologička

                      Mgr. Monika Suchovská – sociálna pedagogička