Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Ponuka preventívnych programov 2023 2024

Preventívne skupinové aktivity pre ZŠ

 

Rozvíjanie sociálnych kompetencií – komunikujeme nenásilne

 

Cieľ:  rozvíjanie empatie, aktívne počúvanie, vnímanie a nenásilné vyjadrovanie  svojich potrieb ako aj vnímanie potrieb druhých;  rozvíjanie emocionálnej inteligencie – emocionálna slovná zásoba, primerané zvládanie emócií a ich nenásilné vyjadrovanie

 

Cieľová skupina:  žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ

 

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:   minimálne 2 stretnutia po 90 minút (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

 

ZIPPYHO kamaráti (Zippy’s Friends) 

 

Dlhodobý preventívny program na prácu s triedou počas školského roku – vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children. V súčasnosti prebieha v takmer 30-tich krajinách sveta, v SR je projekt realizovaný od r. 2013 pod záštitou Ligy za duševné zdravie. 

Témy:  pocity, efektívna komunikácia, vzťahy, vychádzanie s rovesníkmi či súrodencami, požiadanie o pomoc, pomoc sebe a druhým, stratégie riešenia konfliktov, vysporiadanie sa so zmenou a stratou, zvládanie záťažových a nových situácií…

 

Cieľ:  sociálno-emocionálny rozvoj, rozvíjanie sociálnych a komunikačných zručností, vyjadrovanie emócií, spolupráca, solidarita, súcit, obetavosť, tolerancia a empatia voči potrebám druhých i sebe samému, podpora emocionálnej pohody a vzťahov

 

Cieľová skupina:  deti vo veku 6 – 7 rokov, v ZŠ – žiaci 1. a 2. ročníka

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:   24 stretnutí – 45 minút každý týždeň. Realizácia celého PP trvá asi 6 mesiacov.

Termín:   priebežne

 

Spolu to zvládneme

 

Cieľ: sociálno-emocionálny rozvoj – rozvíjanie empatie, emocionálnej inteligencie, komunikačných zručností, súdržnosti v triede; zvládanie konfliktov, agresivity a násilia, zvýšenie tolerancie k odlišnostiam – prevencia intolerancie, zdravý rozvoj osobnosti. Podpora pozitívnej sociálnej klímy v triede, posilnenie spolupatričnosti

 

Cieľová skupina:  žiaci  1. stupňa ZŠ, 3. – 5. ročník

Forma:    zážitková

Rozsah:   3 stretnutia po 90 minút (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

 

Nebezpečné challenge na sociálnych sieťach

 

 

Cieľ: preventívne aktivity sú zamerané na rozvoj kritického myslenia mladých

ľudí v súvislosti s rôznymi výzvami na sociálnych sieťach v dnešnej dobe, ktoré

sa môžu často skončiť aj nie šťastne, teda ublížením si na zdraví, no i úmrtím

Cieľová skupina:  žiaci 5. -7. ročníka ZŠ

Forma:  interaktívna

Rozsah:  1 stretnutie /60 minút

Termín: priebežne

 

Sme jedna trieda

 

Cieľ: rozvoj sociálnych zručností, upevnenie vzťahov v triede, akceptácia, empatia, efektívna komunikácia, posilnenie triednej klímy a interpersonálnych vzťahov ako eliminácia vzniku nežiadúcej interakcie (agresivita, šikanovanie) a narušených vzťahov medzi spolužiakmi

 

Cieľová skupina:  žiaci 5. ročníka ZŠ

 

Forma:    zážitková

Rozsah:   2 - 3 stretnutia /90 minút  (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

 

Buďme tolerantní

 

Cieľ:   prevencia predsudkov, násilia, intolerancie a prijímanie inakosti

Cieľová skupina:  žiaci 6. ročníka ZŠ

Forma:  interaktívna, zážitková

Rozsah:  2 – 3 stretnutia/90 minút (2 vyučovacie hodiny)

Termín:   priebežne

 

 

Kyberšikana, jej hranice a čo s ňou môžeme robiť 

 

Cieľ: interaktívne aktivity sú zamerané na oboznámenie sa s pojmom kyberšikany s cieľom, aby žiaci vedeli rozlíšiť jej hranice, ako aj riziká spojené s ňou a online priestorom, a vedeli adekvátne hľadať riešenia problémových situácii, v ktorých sa v súvislosti s kyberšikanou môžu ocitnúť oni, alebo ich kamaráti

Cieľová skupina:  žiaci 6. -8. ročníka ZŠ

Forma: interaktívna, zážitková. 

Rozsah: 2-3 stretnutia /45minút

Termín:  október 2023 – február 2024

 


Chuť žiť 

 

Cieľ:  destigmatizácia duševných porúch, zvýšiť celkovú informovanosť o poruchách príjmu potravy (PPP), oboznámiť študentov so skutočným príbehom človeka s PPP, podporiť schopnosť detí a mladých ľudí pomôcť svojim rovesníkom, u ktorých si všimnú príznaky PPP, edukovať o základoch zdravého stravovania, viesť mládež ku kritickému mysleniu na sociálnych sieťach, podporiť pozitívny vzťah mládeže k svojmu telu, otvoriť tému body shamingu a na telo zameranej šikany a podporiť predchádzanie tohto javu

 

Cieľová skupina:  7. - 9. ročník ZŠ (chlapci aj dievčatá)

Forma:    edukatívno-interaktívna, diskusná, zážitková

Rozsah:   6 stretnutí/ 45 minút

Termín:   priebežne

 

Priateľstvo alebo láska

 

 

Cieľ: Aktivity sú zamerané na oblasť sexuálneho dospievania dievčat a chlapcov, prevenciu sexuálne prenosných chorôb, informovanie o rôznych formách účinnej a neúčinnej antikoncepcie, výchova k manželstvu a rodičovstvu

 

 

Cieľová skupina:   žiaci 9. ročníka ZŠ  

 

Forma:    zážitková, interaktívna

Rozsah:   3 vyučovacie hodiny

Termín:   máj – jún 2024

  

Drogy a návykové látky 

 

Cieľ: preventívne aktivity zamerané na oboznámenie sa s najčastejšie vyskytujúcimi návykovými látkami medzi mladými ľuďmi v dnešnej dobe, rovnako aj na nebezpečenstvo najnovších trendov návykových látok, ktoré sú v SR legálne dostupné, s cieľom  utvárania postojov mladých ľudí proti návykovým látkam. Program zahŕňa interaktívnu techniku „ účinok drog vlastnými očami“ pomocou 3D okuliarov znázorňujúcich vnímanie po požití rôznych druhov drog

 

Cieľová skupina: žiaci 6-9. stupňa ZŠ  

Forma : skupinová, interaktívna, zážitková

Rozsah:  1 stretnutie / 135 minút (3. vyučovacie hodiny)

Termín realizácie: priebežne

  

Spolu proti šikanovaniu

 

Cieľ: aktivity zamerané na predchádzanie najčastejšie sa vyskytujúcemu sociálno-patologickému javu v spoločnosti mladých ľudí – šikanovaniu. Je zostavený na podporu tolerancie, empatie, vnímavosti, ale aj na rozvíjanie vhodných copingových stratégií mladých ľudí

 

Cieľová skupina :  žiaci 2. stupňa ZŠ 

Forma:  skupinová, zážitková

Rozsah:  2 stretnutia / 45 minút 

Termín:  priebežne

 

Spolu je nám lepšie – práca s problémovým triednym kolektívom

 Práca s triedou, v ktorej sú napäté alebo narušené vzťahy medzi žiakmi navzájom alebo medzi žiakmi a učiteľom, kde sa vyskytuje neefektívna komunikácia, násilné správanie, šikanovanie, nedisciplinovanosť a pod. Ide o prácu s triedou v rámci sekundárnej prevencie prispôsobenú očakávaniam a potrebám objednávateľa (školy) a danej triedy.

Cieľ:   zorientovať sa v situácii,  zhodnotenie atmosféry a klímy v triede, zistiť príčinu daného stavu a formou skupinovej práce a spoločných zážitkových aktivít podporiť sociálne vzťahy  a vytvárať atmosféru pre upevňovanie kolektívu

Cieľová skupina:   žiacke kolektívy 1. a 2. stupňa ZŠ

Forma:    zážitková

Rozsah:   počet a frekvencia stretnutí závisí od závažnosti problému na základe dohody s triednym učiteľom, 1 stretnutie trvá 2 vyučovacie hodiny

Termín:   priebežne

 

Triedna klíma 

 

Cieľ: zmapovanie aktuálnej atmosféry v triede, identifikovanie sociálnej dynamiky a hlavných príčin narušených vzťahov a následné vytvorenie preventívneho programu podľa potrieb skupiny, ktorý sa zameria na optimalizáciu vzťahov  medzi deťmi

Cieľová skupina:  triedne kolektívy ZŠ

Forma: zážitková

Rozsah: počet a frekvencia stretnutí závisí od závažnosti problému na základe dohody s triednym učiteľom

Termín:  priebežne

  

Prednášky,  besedy  pre žiakov  ZŠ  – podľa požiadaviek školy

 Cieľ:  poskytnúť žiakom informácie – majú teda informatívno-edukatívny  charakter a prevažne nemajú  žiaduci efekt na zmenu správania v triedach, v ktorých sú problémy vystupňované. Ich využívanie je vhodné v rámci primárnej prevencie. 

Prednášky a besedy realizujeme jednorazovo – interaktívnou, zážitkovou formou. Témy je možné dohodnúť si podľa potrieb danej triedy, môžu sa týkať rôznych oblastí.   

Cieľová skupina:  žiaci ZŠ

Forma:   kombinovaná (prednášková aj zážitková)

Rozsah:   90 minút (2 vyučovacie hodiny)


  Iné aktivity – podľa aktuálnej potreby, po vzájomnom dohovore.  

 Aktivity a programy budú realizované v časovej postupnosti podľa prihlásenia požiadavky a tiež v závislosti od personálnych možností CPP.