Centrum poradenstva a prevencie Myjava

Zabezpečenie prístupu k informáciám

Sprístupňovanie informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zabezpečuje riaditeľ CPPPaP. Prijímanie žiadostí a ich evidenciu zabezpečuje zamestnankyňa ekonomicko-hospodárskeho úseku CPPPaP.

Kontakt:

Mgr. Alžbeta Rechtorisová
tel. 034/ 6213116
e-mail: ppp_my@stonline.sk